Home

Ko te pae tawhiti, whāia kia tata, whāia kia mārama, whāia kia mau!

Let us proceed to the distant horizon so that it may be known and understood.